گیج Hi-Lo Gauge
گیج هایلو دوبل گیج Double HI LO Welding Gage

گیج Hi-Lo Gauge

گیج Hi-Lo Gauge

گیج Hi-Lo Gauge

این گیج جوشکاری برای اندازه گیری عدم هم ترازی جوش مورد استفاده قرار می گیرد

وظیفه کلی گیج های جوشکاری عبارتند از:

* کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده
* کنترل سطوح شیب دار پخ خورده از نظر زاویه سطح شیب دار پخ خورده
* کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژکاری آنها
* کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری
* کنترل ابعاد جوش های تکمیل شده طبق نقشه بعد از جوشکاری
* کنترل و اندازه گیری عیوب احتمالی بر روی سطح جوش‌ ها از نظر طول، عرض
و عمق آنها

HI-LO Welding Gauge

• Changes from standard to metric, simply remove gauge body, turn scales over and replace body.

• Measurements read in standard on one side & metric on opposite side.

• Measures internal alignment of pipe after fit-up/alignment, and cuts radiographic rejects.

• Measures internal misalignment of pipe before and after tacking.

• This handy devise even measures scribe lines, socket welds, crown height of welds & fillet weld size.