دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT612
دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT612

دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT612

دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT612

دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT612 ، یک سنجش کیفیت هوا در محیط داخلی با نمایش به صورت آنالوگ و دیجیتال است. که قادراست مجموع ترکیبات آلی (TVOC) و CO2، بنزن و فرمالدئید (HCHO)، دما ، رطوبت و ذرات معلق در هوا (PM) را اندازه گیری کند. این دستگاه مناسب برای بهسازی کیفیت هوا منزل و آشکارساز آلودگی هوا می باشد.
این دستگاه می تواند مجموع ترکیبات آلی (TVOC) را بین 0 تا 3 میلیگرم/مترمکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/مترمکعب با دقت ±10% اندازه گیری کند. همچنین فرمالدئید (HCHO) را بین 0 تا 9.99 میلیگرم/مترمکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/مترمکعب با دقت ±10% اندازه گیری میکند. این دستگاه بنزن را بین 0 تا 9.99 میلیگرم/مترمکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/مترمکعب با دقت ±10% اندازه گیری میکند. میزان اندازه گیری ذرات معلق در هوا (PM2.5) بین 0 تا 999 میکروگرم/مترمکعب با میزان برطرف سازی 1 میکروگرم/مترمکعب و دقت ±10% است و میزان اندازه گیری ذرات معلق در هوا (PM10) بین 0 تا 999 میکروگرم/مترمکعب با میزان برطرف سازی 1 میکروگرم/مترمکعب و دقت ±10% است.
دما در دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT612 وارد شده توسط پترو پژوهش خاورمیانه بین 10 تا 45 درجه سانتی گراد با میزان برطرف سازی 1 درجه با دقت ±1.5 درجه می باشد. میزان کربن دی اکسید در این دستگاه بین 0 تا 3000 PPM با میزان برطرف سازی 1 PPM و دقت 3% است.

Home Improvement Assistance 

TFT True Color  Display

Easy to use

12 months warranty (1 to 1 exchange)

 

SpecificationMeasruing RangeResolvingAccuracy
PM2.5 -999ug/m31.0ug/m3 +/- 10%
TVOC0-9.99mg/m30.01mg/m3+/- 10%
PM100-999ug/m31.0ug/m3+/- 10%
Temperature-10~50 degree1 degree+/-1.5 dgree
Humidity0~99%1%  5%
Co20-3000ppm1ppm3%
HCHO0-3.0mg/m30.01mg/m3+/- 10%
Benzene0-9.99mg/m30.01mg/m3+/- 10%