دزیمتر قلمی
دزیمتر قلمی

دزیمتر قلمی

دزیمتر قلمی

دزیمتر قلمی وسيله اي براي اندازه گيري ميزان پرتوهاي وارده بر بدن كه واحد آن براساس استانداردهاي جديد severt مي باشد.

انواع آن ديجيتال و آنالوگ مي باشد .

دزيمتر آنالوگ : پس از هر بار مصرف نياز به شارژشدن دارد كه توسط

دستگاهي به نام شارژدزيمتر انجام مي گيرد .

دزيمتر ديجيتال ، نياز به شارژ شدن ندارد .

انواع دزيمترها :

دستگاه دزيمتر فردي ديجيتال مدل Bleeper sv

• دستگاه دزيمتر فردي ديجيتال مدل FDM – 1000

• دزيمتر قلمي مدل w – 138

شارژر دزيمترها

دزيمتر هاي مورد استفاده پرتو كاران چه در بخش پزشكي و چه در بخش صنعتي از نوعي خازن الكتريكي

استفاده شده كه در اثربرخورد پرتوها مقدار ولتاژ ذخيره شده آن تخليه مي گردد و اين تخليه بار الكتريكي عقربه

نصب شده به روي عدسي مدرج را به حركت در مي آورد و پس از تخليه كامل اين خازن عقربه دزيمتر قلمي در

آخرين نقطه درجه يا خازن از آن قرار مي گيرد . براي استفاده مجدداين دزيمتر بايد توسط شارژر دزيمتر قلمي

درباره خازن آن اشياء (شارژ) مي گردد . اين وسيله را اصطلاحا شارژر دزيمتر قلمي مي نامند .

دستگاه شارژر دزيمتر :

● مدل ND – 100 ساخت شركت NDS – PRODUCTSآمريكا

●مدل ND – 120 ساخت شركت NDS – PRODUCTSآمريكا

●مدل 750 – 5 JORDAN ساخت شركت ARROW TECHآمريكا