تست بلوک پله ای STEP TEST BLOCKS
تست بلوک پله ای

تست بلوک پله ای STEP TEST BLOCKS

تست بلوک پله ای

تست بلوک پله ای STEP TEST BLOCKS برای آزمایش و تست دستگاه های ضخامت سنج اولتراسونیک استفاده میشود این تست بلوک در اندازه های مختلف با متریال های مختلف از جنس قطعه مورد آزمایش  مورد استفاده قرار میگیرد .

STEP TEST BLOCKS

Certified Step Wedges for Ultrasonic Thickness Testing. Calibration step wedges are available in Stainless Steel, Carbon Steel or Aluminium, with 4, 5 & 7 steps.

4 STEP TEST BLOCK

Dimensions: 80x20mm – Steps: 2.5/5/10/20mm

5 STEP TEST BLOCK

Dimensions: 100x20mm – Steps: 2.5/5/7.5/10/20mm

7 STEP TEST BLOCK

Dimension 140x20mm – Steps: 1/1.5/2/4/6/8/10mm