ال سی آر متر یونی-تی مدل UT612
ال سی آر متر یونی-تی مدل UT612

ال سی آر متر یونی-تی مدل UT612

ال سی آر متر یونی-تی مدل UT612

ال سی آر متر یونی-تی مدل UT612 میتواند برای مشخص کردن مقاومت ظاهری، مقاومت پیچیده ی ایجاد شده توسط جریان های متناوب مورد استفاده قرار بگیرد. LCR متر جریان، ولتاژ و زاویه فاز را اندازه میگیرد و مقادیر متقابل LCR را محاسبه میکند که میتواند به صورت های مختلفی نظیر) r،zوx در یک نمودار مدار سریالی ls یا rs یا نمودار موازی lp و rp و غیره…)نشان داده شود.
لینک خرید از سایت KalaNDT
مترهای LCR سری UT610 مترهای پیشرفته تری هستند که برای اندازه گیری اندوکتانس، ظرفیت خازنی و مقاومت استفاده می شوند. ویژگی‌های پیشرفته شامل حالت‌های اندازه‌گیری سری/موازی، اندازه‌گیری‌های ضریب کیفیت/تلفات/زاویه فاز، اندازه‌گیری‌های مقاومت معادل/DC و ۵ نوع فرکانس اندازه‌گیری در حالت AC برای انتخاب است.

"<yoastmark

UT612 LCR Meter

ال سی آر متر یونی-تی مدل UT612

UT610 series LCR meters are more advanced meters used to measure inductance, capacitance and resistance. Advanced features include series/parallel measurement modes, quality factor/loss/phase angle measurements, equivalent/DC resistance measurements and 5 kinds of measurement frequency in AC mode for selection.

Applications:

UT610 series can be easily operated in production lines, component inspection and electronic maintenance.

Features