آشنایی با انواع ضخامت سنج رنگ
ضخامت سنج رنگ الکومتر پراب جدا

آشنایی با انواع ضخامت سنج رنگ

آشنایی با انواع ضخامت سنج رنگ

ضخامت سنج شانه ای

ضخامت سنج رنگ تر
ضخامت سنج رنگ تر

برای اندازه گیری ضخامت فیلم تر رنگ معمولا از ضخامت سنج شانه ای استفاده می شود که در زیر شرح مختصری در مورد آن ارایه می گردد.
شرح و نحوه کار با ضخامت سنج شانه ای
این ابزار از یک شانه از جنس فولاد ضد زنگ تشکیل شده است و معمولا به دو شکل دایره ای و مستطیلی می باشد که در شکل نشان داده شده است. دندانه های خارجی ابزار، خط پایه (خط مبدا) ابزار را تشکیل می دهند. دندانه های داخلی کوتاهتر هستند و یک محدوده فاصله را بین دندانه و خط پایه تشکیل می دهند که بزرگی هر فاصله از روی واحدی که بر روی ابزار ارایه شده است، مشخص می باشد.

– ضخامت سنج شانه ای را به طور عمودی روی سطح رنگ قرار دهید.
– دندانه ای که با فیلم رنگ تماس پیدا می کند ضخامت رنگ را بر حسب میکرون و یا میلیمتر مشخص می کند.محاسبات عددی ارتباط ضخامت فیلم خشک و تر رنگ و پوشش
با توجه به اینکه ضخامت فیلم تر رنگ معیار مناسبی برای ضخامت فیلم خشک رنگ و پوشش نهایی می باشد. روابط ذیل نشان دهنده ارتباط بین ضخامت فیلم تر و خشک رنگ و پوشش می باشد.
الف) 100 × (درصد جامد حجمی رنگ / ضخامت فیلم خشک دلخواه) = ضخامت فیلم تر
در صورتی که همراه رنگ و پوشش رقیق کننده (حلال) نیز استفاده شود:
ب)ضخامت فیلم خشک دلخواه  =  ضخامت فیلم تر
درصد رقیق کننده + 100 درصد/ درصد جامد حجم رنگ

ضخامت سنج فیلم خشک رنگ

Image result for COATING THICKNESS GAUGE DEFELSKO

     ضخامت فیلم خشک به دو روش اندازه گیری می شود: روش مخرب، به این صورت که با استفاده از یک کاتر پوشش بریده می شود و اندازه گیری ضخامت به روش غیر مخرب ، که با استفاده از روش هایی انجام می شود که به پوشش یا ماده مورد آزمون صدمه ای وارد نشود. این روش ها عبارتند از : روش های اندازه گیری مغناطیسی F، القای مغناطیسی و جریان گردابی FN.