دستگاه ویدئوبرسکوب BR-250

دستگاه ویدئوبرسکوب BR-250