دستگاه ویدئوبرسکوب BR-150

دستگاه ویدئوبرسکوب BR-150